Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018. 05.25.

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, levelezőrendszerek, telefonon, emailben, Instagram, élőszóban.

Telefonszámára, e-mail címére és nevére kizárólag időpont egyeztetés céljából van szükségem.

Előfordulhat, hogy a kezelés során Ön megoszt velem egészségügyi információt. Ezeket harmadik fél számára nem adom át.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Név: Nemes Erzsébet EV. (Nemes Kozmetika)

Székhely: 4173 Nagyrábé, Dózsa György út 7.

Telephely: 1035 Budapest, Vörösvári út 13.

Tulajdonos: Nemes Erzsébet

Email: [email protected]

Weboldal: http://www.nemeskozmetika.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/nemeskozmetika/

Telefon: +36-30-542-7437

Adatkezelési irányelvek

Jogait tiszteletben tartom, kéréseit a jogszabályban rögzített határidőkön belül teljesítem. Adatait a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelem.

Rendelkezem weboldallal, melynek mérjük használatát, naplózunk biztonsági okokból, van online marketingünk célzott kampányokkal, kezeljük megadott adatait.

Szolgáltatásaim

Weboldal

Weboldalam megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím, megtekintett oldalak) a Google Analytics segítségével (cookie/sütik).

Fizetés

Törvényi előírások miatt személyes adatai egy részét és a kiállított számlákon szereplő adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő ideig őrizzük (legalább 10 évig, max 15 évig utolsó számla kiállításától számítva).

NEMES KOZMETIKA

Részletes Adatkezelési Tájékoztató

Név: Nemes Erzsébet EV. (Nemes Kozmetika)

Székhely: 4173 Nagyrábé, Dózsa György út 7.

Telephely: 1035 Budapest, Vörösvári út 13.

Tulajdonos: Nemes Erzsébet

Email: [email protected]

Weboldal: http://www.nemeskozmetika.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/nemeskozmetika/

Telefon: +36-30-542-7437

Adószám: 67862126-1-29

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

A kozmetika elektronikus felületein (weboldal, Facebook hirdetések, Instagram, Viber) történő látogatás, feliratkozás során megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre.

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Nemes Kozmetika számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, küldhet és telefonon kereshet.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például a [email protected] email címre küldött kéréssel.

Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap

Amennyiben űrlap kitöltésével megadja adatait és jelzi érdeklődését, jelentkezését szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelése jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogai és a Személyes adatainak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés előkészítése alatt ha nem kéri a folyamat megszüntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adatait továbbra is kezeljük.

Fizetés esetén szerződésen alapuló jogalap

Amennyiben díjat fizet valamely szolgáltatásomra, akkor az Általános Szerződési Feltételekben részletezett feltételek szerint fizet. Ebben az esetben a Személyes adatkezelésének jogalapja a GDPR rendelet szerint már szerződésen alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogai és a Személyes adatainak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés fennállása alatt hiába vonja vissza hozzájárulását a szerződés teljesítésének érdekében és céljából a Személyes adatait továbbra is kezeljük.

Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelése jogalapja ismét megváltozik és Személyes adatait a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük.

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően jogszabály alapján

A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján köteles vagyok továbbra is kezelni Személyes adatait.

Az Ön jogai

Az alábbi jogok illetik meg. Ezek kapcsán megkeresésére GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolnom kell. Megteszek mindent, hogy ennél sokkal hamarabb reagáljak.

Tájékoztatás joga

Kérheti, hogy tájékoztassam az általam kezelt személyes adatairól. Hozzáférést kérhet ezekhez az adatokhoz.

Bármikor írásban a címemre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve hivatalos e-mail címemre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudom azonosítani.

Emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintem hitelesnek, ha a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosíthatom.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általam kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

Hozzáférés joga

Ha kéri, hogy tájékoztassam arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphat az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.

Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címemre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve hivatalos e-mail címemre küldött e-mailben kérheti Személyes adatai helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Elfeledtetéshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheti az általam kezelt Személyes adatai törlését. A törlés megtagadható (1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (2) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (3) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatom, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti, hogy Személyes adatai kezelését korlátozzam, ha vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a Személyes adatok pontosságát.

Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheti, hogy Személyes adatai kezelését korlátozzam akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor Személyes adatai kezelését korlátozzam, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott és az Ön által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat Személyes adatai kezelése ellen (1) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a rám vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (2) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (3) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgálom, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetem és a kezelt Személyes adatokat zárolom, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatkezelés célja

Jogai védelme.

Az Ön személyes beazonosítása, kapcsolattartás céljából.

Az Ön számára küldött marketing üzenetek testreszabása. Érdeklődési terület alapján célzott, releváns üzenetek biztosítása.

Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése.

Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés.

Jogos üzleti érdekeink érvényesítése.

Kezelt adatok

Kezelem az Ön által megadott adatokat:

Név

Email

Telefonszám

Számlázási cím

Naplózunk adatokat biztonsági okokból:

Megtekintett oldal/funkció

Pontos időpont

IP cím

Böngésző süti / cookie

A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatunk, hogy a http://www.nemeskozmetika.hu/ weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics programokat használjuk.

A hivatkozott programok a böngészőjében ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A weboldalra látogatóként engedélyeznie kell a Google Analytics program használatát. Egyben hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez és a program által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics program beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics

A Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használjuk, többek között mérjük vele kampányaink eredményességét. A program használatával arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel a weboldalt, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőjében teheti meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásairól, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítette a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesz részt.

Ha szeretné letiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

PHPSESSID nemeskozmetika.hu PHP munkamenet azonosító, a PHP session() használatával jön létre. A munkamenet-kezelést (session) arra használjuk, hogy információt tároljon a felhasználó beállításairól, vagy annak megváltozásáról a munkamenet minél jobb működése érdekében. Az oldallekérések közötti folytonosságot biztosítja. Ez szükséges
a rendelés leadásához is. A session információk ideiglenesek, és automatikusan törlődnek, miután a felhasználó elhagyta az oldalt.
Session HTTP
po_c-561 nemeskozmetika.hu Nincs besorolva 1 év HTTP

Adatkezelés elvei

Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).

A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait nem kezeljük.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban - meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban - hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

Bizalmas adatkezelés

A rögzített adatokat bizalmasan kezeljük, és mindent megteszünk az adatok biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email és sms küldés az Ön részére és az Ön által megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

Sosem fogjuk marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén átadhatjuk személyes adatait és más vonatkozó információkat.

Adattovábbítás

Jogosult és köteles vagyok minden olyan rendelkezésére álló és általam szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására engem jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Amennyiben szolgáltatásom üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadom, úgy az általam kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára külön hozzájárulása, megkérése nélkül, azonban a megfelelő előzetes tájékoztatás mellett átadhatom az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás Önt nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen bekezdés szerinti adattovábbítás esetén az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítok, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adatait a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy/update

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Hozzászólások spam ellenőrzése és Gravatar profilkép használata:

Automattic Inc.

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://automattic.com/privacy/

(Hozzáférés a felhasználó által megadott névhez, email címhez, kommenthez, IP címhez és egy böngészőazonosító karakterlánchoz. Gravatar használata esetén egy személytelenített, az email címből előállított kódolt karakterlánchoz.)

Facebook oldal:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Adatfeldolgozó

Név: Kovács Julianna /könyvelő/

1104 Budapest, Harmat utca 154. 3/14.

Telefonszám: +36-70-621-3455

e-mail: [email protected]

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a [email protected] címre küldött emailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére tájékoztatom a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.

© 2022 nemeskozmetika.hu

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.